ارزش تجاری پنبه با کیفیت الیاف ارتباط مستقیم دارد. کیفیت الیاف پنبه با ویژگی هایی نظیر طول، ظرافت، ازدیاد طول، استحکام، یکنواختی، رنگ، و مواد خارجی الیاف ارزیابی می شود. و کار آنالیز الیاف پنبه با دستگاهی به اسم HVI یا همان High Volume Instrument انجام می شود. این دستگاه برای اندازه گیری، از تعداد زیادی نمونه استفاده می کند و سپس میانگین آن ها را ارائه و گزارش می دهد. در این فرآیند احتمال خطای انسانی بسیار پایین است زیرا این دستگاه به صورت کاملا اتوماتیک مراحل اندازه گیری را انجام می دهد و حدود ۱۸۰ نمونه در یک ساعت توسط این دستگاه انجام می شود. از مزایای دستگاه HVI می توان به این موارد اشاره کرد:

دستگاه موارد بررسی شده یا نتایج را با سرعت بسیار بالایی در اختیار ما قرار می دهد. همچنین، این دستگاه نتایج را کاملا منظم و به صورت طبقه بندی شده در اختیار ما قرار می دهد و این نمونه ها در ابعاد بزرگی هستند و می توان به نتایج آن ها اعتماد کرد و ازدیگر نکات مثبت درباره ی این دستگاه این است که نتایج به دست آمده عاری از خطای انسانی است.
اسامی کمپانی های تولیدکننده دستگاه HVI:

Uster Tecnologies, Inc
Premier Evolvics pvt.Ltd
Statex Engineering
Lintronics
Changing Tecnologies